เอกสารการบริหารงาน
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
- รายงานผลการปฏิบัติและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR- แบบฟอร์มการลาออนไลน์


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz95UhPszDb8pdPQBVMhrNX76dz9YDrZhVJfMXfP_iIz7duw/viewform

- แบบฟอร์มการรายงานการอบรมออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOVPxSE6EbUpDENdFMTyUcjO2on2QOifJhfNeOhnT945RlYg/viewform

- คู่มือแนวปฎิบัติ ว.21

https://drive.google.com/file/d/1Ec8rSb98ZL_7hE9kCTIjoH29dbyVV5An/view?usp=sharing

- ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1VLpNxD6MBynfhQBH73rZFxHODWYpssJS/view?usp=sharing