รายงานผล
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 607.02 KB
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.38 KB
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหา ประจำปีงบฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 306.44 KB
O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 650.52 KB
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน (O11)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.9 KB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)
     ดาวน์โหลด  ขนาดไฟล์ 19.6 MB
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช (O16)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 473.86 KB
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (O19)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.8 MB
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตรอบ 6 เดือน (40)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.88 MB
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)
     ดาวน์โหลด  ขนาดไฟล์ 6.1 MB