กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.74 KB
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.58 KB
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB
ภาระงานข้าราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.61 KB
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3-ว21
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.17 KB
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4-ว17
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 447.54 KB
ว9 PA หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานการสอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ว10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานบริหา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ว9 PA คู่มือประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ว9 PA แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
เรื่องให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565
ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่องให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565