คำสั่ง
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยาที่ 73 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.94 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 72/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเการเดินทางไกล และบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.68 KB
คำสั่ง โรงเรียนทุ่งสงวิทยาที่ 401/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.43 KB
คำสั่ง โรงเรียนทุ่งสงวิทยาที่ 391/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายงานบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 567.24 KB