ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิไล ศรีประไพ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล หอมหวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด. เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริญ. แต้มแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายกลิ่น. นาคนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ. รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนียง. กุญชรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร. วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์. รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน