ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 68) 16 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 รอบ 2 ห้องทั่วไป (อ่าน 947) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 รอบ 2 ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ (อ่าน 712) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1816) 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1008) 20 มี.ค. 66
กำหนดการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 367) 13 มี.ค. 66
กำหนดการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 700) 13 มี.ค. 66
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1647) 21 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1073) 18 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่องประกาศสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโรงเรียนเดิม) (อ่าน 462) 04 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโรงเรียนเดิม) โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 311) 27 ธ.ค. 65
ตารางห้องสอบคัดกรอง”ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 407) 20 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 973) 20 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 239) 16 ธ.ค. 65
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโรงเรียนเดิม โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 216) 04 ธ.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 249) 03 ธ.ค. 65
เอกสารประกวดราจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2566 (อ่าน 245) 03 ธ.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโรงเรียนเดิมโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 259) 03 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 233) 25 พ.ย. 65
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช (อ่าน 296) 14 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 394) 12 ส.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 877) 06 พ.ค. 65
ประกาศจากโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่งานธุรการในสถานศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 800) 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 849) 22 เม.ย. 65
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยาศึกษา ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 855) 12 เม.ย. 65
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยาศึกษา ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 888) 12 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง คู่มือการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2998) 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3679) 07 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3891) 11 มิ.ย. 64
รายงานการประเมินโครงการการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา ด้วยกระบวนการ บริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI) (อ่าน 4096) 29 พ.ค. 64
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็น ระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4146) 12 พ.ค. 64
โรงเรียนทุ่งสงวิทยาประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3921) 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 4000) 19 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3888) 14 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4776) 08 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.๑ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ปีการศึกษ (อ่าน 4724) 08 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.๑ ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 5285) 08 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่องผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นป.6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 7356) 20 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อการสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4968) 16 ก.พ. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลย (อ่าน 3911) 09 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่ (อ่าน 3839) 05 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา (อ่าน 3851) 29 ม.ค. 64
การสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 4016) 23 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4723) 21 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยาแนวปฏิบัติเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิช 2019 (อ่าน 3907) 05 ม.ค. 64