คณะผู้บริหาร

นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุทธิตา ศรีบุญนาค
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0 7575 7051
อีเมล์ : suthita.s@obec.moe.go.th

นางณภัทร เมืองไทย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0 7575 7051

นายสนธญา ทรงทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0 7575 7051

นายสุชาติ โรวัฒน์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0 7575 7051
อีเมล์ : suchartrowat2561@gmail.com