กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิจศักดิ์ ชูศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 075757052
อีเมล์ : kitchasuk@hotmail.com

นายกุลธนิต ด้วงกูล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0 7575 7052
อีเมล์ : gultanitgultanit@gmail.com

นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0 7575 7052
อีเมล์ : paweenut4822@hotmail.com

นางณิรดา จงจิตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0 7575 7052
อีเมล์ : pom062517@gmail.com

นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0 7575 7052
อีเมล์ : sujate@hotmail.co.th

นางวันเพ็ญ ชุมพร้อมญาติ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0 7575 7052
อีเมล์ : poona.26@hotmail.com

นางลมัย รัตนมณี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0 7575 7052
อีเมล์ : Lamai.Rattanamanee@hotmail.co.th

นางจิตติมา จู้ทิ่น
ครู คศ.3

นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0 7575 7052
อีเมล์ : orchidman046@gmail.com

นางพรทิพย์ เชยบัวแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวกชพรรณ ทองกระจ่าง
เบอร์โทร : 075-757051

นางสาวนวียา ปักษิณ
ครู คศ.1

นายอิทธิพล เพียรสกุล
ครูผู้ช่วย

นายวัฒนา วัฒนศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางจีราวรรณ บุญคุ้ม
ครูอัตราจ้าง