กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางฐิรกานต์ สุขยา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 075-757051

นางกรภัสสรณ์ สุขรุ่งเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0921284721
อีเมล์ : aornaphak@Gmail.com

นางสาวรัติยา ทองสีนุช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : Supphanat.pk526@gmail.com

นางอัจฉราภรณ์ คงแป้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : -

นางสาวสุภาพร มณีโชติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : supapornduen22@gmail.com

นางกุลยา รักเพชร
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 075 757 051