กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนวและงานห้องสมุด

นางสาวกาญจนา คงชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนวและงานห้องสมุด
เบอร์โทร : 075-757051

นางรัจนา ประจักษ์วงศ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : krurajj_2508@hotmail.com

นางน้ำทิพย์ เพ็ชรมณี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 075-757051