ฝ่ายสนับสนุนการสอน/ลูกจ้าง

นางสาวพิมพ์ชนก นำนาผล
ธุรการโรงเรียน
เบอร์โทร : 075-757051

นางสุภาพร ไชยรัตน์
ธุรการโรงเรียน

นางวิลาศ ทองนวล
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 075-757051

นางเพ็ญศรี รัตนสุภา
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 075-757051

นายสมพร ช้างอินทร์
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 075-757051

นายธีรเชษฐ ทุนสันเทียะ
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 075-757051

นายสมนึก ราษฎร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เบอร์โทร : 075-757051