กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุทธินี ทวนดำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : suttinee_toundam@hotmail.com

นายสันต์ จันทนะทรัพย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 075-757051

นางฤดี ทองเนื้อห้า
ครู คศ.2

นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์
ครู คศ.1