กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : dkamonnet@gmail.com

นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : mayurachatk@yahoo.com

นางจิรนันท์ แซมมงคล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 075-757051

นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0831825454
อีเมล์ : p0862767296@gmail.com

นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม
ครู คศ.1
อีเมล์ : sukanyatongperm@gmail.com

นางณัฐวดี แสงป้อม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : nattha.pleng@gmail.com

นางวารุณี จินดาวงศ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : fonochin@gmail.com

นายพินิจ เทพมณี
ช่วยราชการ
เบอร์โทร : 075-757051

Mr. Philip Bolton

Mr. Roger Flores